Kur’ân-ı kerîmin doksan üçüncü sûresi.
Duhâ sûresi, Mekke-i mükerremede inmiştir. On bir âyet-i kerîmedir. Birinci âyet-i kerîmede duhâya (kuşluk vaktine) yemin edildiği için bu kelime sûreye isim olmuştur. Rivâyete göre, bir müddet vahy gelmemişti. Bu sebeble Peygamber efendimize inanmay anlar; “Rabbi Muhammed’i terk etti, O’na darıldı” diyerek Peygamber efendimizi üzmeye, müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. O zaman bu sûre nâzil oldu.

Okunuşu :
Vedduha velleyli iza seca.Ma veddeake Rabbüke ve ma gala velel ahıratü hayrulleke minel ula vele sevfe yu’tıykerabbüke feterda elem yecidke yetiymen fe ava ve vecedeke dallen feheda ve vecedeke ailen feağna.Fe emmel yetiyme fela takher.Ve emmessaile fela tenher.Ve emma bi ni’meti rabbika fehaddis.

Anlamı :
Kuşluk vakti ile,karanlığı ile alemi kaplayan gece ile kasem ederim ki,Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.Elbette ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.Muhakkak Rabbin sana hoşnud olacağın şeyi vercektir.O,senin bir yetim olduğunu bilip te seni barındırmadı mı?Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı?Ve seni fakir bulup ta zengin etmedi mi?O halde yetime kahretme.Saile onu azarlayıp kovma.Bununla beraber,Rabbinin nimetini durmayıp söyle.

Faziletleri :

Bu sure hakkında Peygamberimiz:

1- “Sure-i Duha’yı okuyan kimseye Arafat’ta bana tesadüf edene verilen ecir kadar ecir verilir.”

2-“Sure-i Duha’yı okuyan kimseye mü’min erkeklerin ve mü’mine kadınların ecri kadar ecir verilir.”

3-“Cenab-ı Hak,Sure-i Duha’yı okuyan kimseye,mahşer günü ehli beytine,akrabalarına,komşularına ve dostlarına şefaat izni verir” buyurdu.

4- Bu sure-i celileyi güneş doğarken ve batarken yedişer defa okuyanın bir şeyi koybolmaz,evinden bir şeyi çalınmaz,evine hased, fesad, geçimsizlik,veba,taun ve cin, kötü niyetliler ve kötü şeyler giremez.Hırsız ve cin girmek isterlerse(manevi) olark evin demir sur içinde olduğunu görürler.

İmam-ı Gazali diyor ki:

Selefden bir cemaattan edilen bir rivayette,onlar bir şey yitirdikleri vakit bu sure-i okurlar ve telef ettikleri şeyi bulurlardı.

5- Kaybolan bir kimsenin üzerine Duha süresi okunursa, kısa zamanda geri dünüp ayrıldığı yere gelir.

6- Kaybedilen veya yeri unutulan birşeyin bulunması veya yerinin hatırlanması amacıyla niyet ederek bu süre okunur.

7- Maişet darlığı, fakirlik yüzünden sıkıntıya düşen bir kimse bu süreyi celileyi devamlı okumayı alışkanlık haline getirirse Cenabı Allah onu keremi lütfundan zengin eder. Rızkını bol ve maişetini geniş kılar.

8-Vedduha suresini hergün sabah namazından sonra 11 defa okuyan kimsenin rızkı bol ve maişeti geniş olur. Herşeyde muvaffakıyet yolu açılır.